Všeobecné obchodné podmienky - GetJacked.sk

Použi kód FIRST50 pre uplatnenie ďalšej 50€ zľavy pre prvých kupujúcich!

GetJacked logo

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto zmluvné podmienky používania boli naposledny aktualizované 2. január 2024

1. Úvod

Tieto zmluvné podmienky používania sa vzťahujú na túto webovú stránku a na transakcie súvisiace s našimi produktmi a službami. Môžete byť viazaní ďalšími zmluvami súvisiacimi s vaším vzťahom s nami alebo akýmikoľvek produktmi alebo službami, ktoré od nás dostanete. Ak sú niektoré ustanovenia dodatočných zmlúv v rozpore s akýmikoľvek ustanoveniami týchto podmienok, ustanovenia týchto dodatočných zmlúv budú mať prednosť.

2. Záväzný

Registráciou, prístupom alebo iným používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami používania uvedenými nižšie. Samotné používanie tejto webovej stránky znamená znalosť a prijatie týchto podmienok. V niektorých konkrétnych prípadoch vás môžeme požiadať aj o výslovný súhlas.

3. Elektronická komunikácia

Používaním tejto webovej stránky alebo komunikáciou s nami elektronickými prostriedkami súhlasíte a beriete na vedomie, že s vami môžeme komunikovať elektronicky na našej webovej stránke alebo zaslaním e-mailu, ktorý vám pošleme, a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú poskytnúť vám elektronicky, aby spĺňali akúkoľvek zákonnú požiadavku, vrátane, ale nie výlučne, požiadavky, aby takáto komunikácia bola písomná.

4. Duševné vlastníctvo

My alebo naši poskytovatelia licencií vlastníme a kontrolujeme všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva na webovej stránke a údaje, informácie a iné zdroje zobrazené alebo prístupné na webovej lokalite.

4.1 Všetky práva sú vyhradené

Pokiaľ konkrétny obsah neurčuje inak, nezískavate licenciu ani žiadne iné právo podľa autorských práv, ochrannej známky, patentu ani iných práv duševného vlastníctva. To znamená, že nebudete používať, kopírovať, reprodukovať, predvádzať, zobrazovať, distribuovať, vkladať do akéhokoľvek elektronického média, meniť, spätne analyzovať, dekompilovať, prenášať, sťahovať, prenášať, speňažovať, predávať, uvádzať na trh alebo komercializovať žiadne zdroje na tejto webovej lokalite. v akejkoľvek forme, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, s výnimkou a len vtedy, ak je to inak stanovené v predpisoch zákona (ako je právo citovať).

5. Zasielanie informačných bulletinov (Newsletter)

Bez ohľadu na vyššie uvedené môžete náš newsletter posielať v elektronickej forme ostatným, ktorí by mohli mať záujem navštíviť našu webovú stránku.

6. Vlastníctvo tretej strany

Naša webová stránka môže obsahovať hypertextové odkazy alebo iné odkazy na webové stránky iných strán. Nemonitorujeme ani nekontrolujeme obsah webových stránok iných strán, na ktoré sa odkazuje z tejto webovej stránky. Produkty alebo služby ponúkané inými webovými stránkami podliehajú platným zmluvným podmienkam týchto tretích strán. Názory vyjadrené alebo materiály, ktoré sa objavujú na týchto webových stránkach, nemusíme nevyhnutne zdieľať alebo schvaľovať.

Nebudeme zodpovední za žiadne postupy ochrany osobných údajov alebo obsah týchto stránok. Znášate všetky riziká spojené s používaním týchto webových stránok a akýmikoľvek súvisiacimi službami tretích strán. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie akýmkoľvek spôsobom, akokoľvek spôsobené, v dôsledku vášho sprístupnenia osobných údajov tretím stranám.

7. Zodpovedné používanie

Návštevou našej webovej stránky súhlasíte s tým, že ju budete používať iba na zamýšľané účely a v súlade s týmito podmienkami, akýmikoľvek ďalšími zmluvami s nami a platnými zákonmi, nariadeniami a všeobecne akceptovanými online postupmi a priemyselnými pokynmi. Nesmiete používať našu webovú stránku alebo služby na používanie, zverejňovanie alebo distribúciu akéhokoľvek materiálu, ktorý pozostáva (alebo je s ním spojený) škodlivý počítačový softvér; používať údaje zhromaždené z našej webovej stránky na akúkoľvek priamu marketingovú aktivitu alebo vykonávať akékoľvek systematické alebo automatizované zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke alebo v súvislosti s ňou.

Zapájanie sa do akejkoľvek činnosti, ktorá spôsobuje alebo môže spôsobiť poškodenie webovej stránky alebo ktorá zasahuje do výkonu, dostupnosti alebo prístupnosti webovej stránky, je prísne zakázané.

8. Registrácia

Môžete si zaregistrovať účet na našej webovej stránke. Počas tohto procesu môžete byť požiadaní o vytvorenie hesla. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti hesiel a informácií o účtoch a súhlasíte s tým, že svoje heslá, informácie o účtoch ani zabezpečený prístup na našu webovú stránku alebo služby nebudete zdieľať so žiadnou inou osobou. Nesmiete dovoliť žiadnej inej osobe, aby používala váš účet na prístup na webovú stránku, pretože ste zodpovední za všetky aktivity, ku ktorým dôjde pri používaní vašich hesiel alebo účtov. Ak sa dozviete o akomkoľvek prezradení svojho hesla, musíte nás o tom okamžite informovať.

Po zrušení účtu sa nebudete pokúšať zaregistrovať nový účet bez nášho súhlasu.

9. Zásady vrátenia peňazí a vrátenia tovaru

9.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Naše kontaktné údaje nájdete nižšie. Môžete použiť priložený vzor formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné.

Ak využijete túto možnosť, bezodkladne vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia (napríklad e-mailom).

Aby ste dodržali lehotu na odstúpenie od zmluvy, postačí, ak odošlete oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.2 Účinky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného druhu doručenia, ako je najlacnejší typ štandardného doručenia), bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Takúto refundáciu vykonáme pomocou rovnakých platobných prostriedkov, aké ste použili pri prvej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade vám v dôsledku takejto náhrady nevzniknú žiadne poplatky.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu, ktorá je úmerná k tomu, čo ste nám poskytli, kým ste nám neoznámili svoje odstúpenie od tejto zmluvy, v porovnaní s úplným pokrytím zmluvy.

Upozorňujeme, že existujú určité zákonné výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy, a preto niektoré položky nemožno vrátiť alebo vymeniť. Dáme vám vedieť, či to platí vo vašom konkrétnom prípade.

10. Odovzdanie nápadu

Neodosielajte žiadne nápady, vynálezy, autorské diela ani iné informácie, ktoré možno považovať za vaše duševné vlastníctvo a ktoré by ste nám chceli prezentovať, pokiaľ sme predtým nepodpísali dohodu týkajúcu sa duševného vlastníctva alebo zmluvu o mlčanlivosti. Ak nám ho prezradíte bez takejto písomnej dohody, udeľujete nám celosvetovú, neodvolateľnú, nevýhradnú, bezplatnú licenciu na používanie, reprodukovanie, uchovávanie, prispôsobovanie, publikovanie, preklad a distribúciu vášho obsahu v akýchkoľvek existujúcich alebo budúcich médiách.

11. Ukončenie používania

Na základe vlastného uváženia môžeme kedykoľvek upraviť alebo prerušiť prístup na webovú stránku alebo akúkoľvek službu na nej, dočasne alebo natrvalo. Súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek takúto úpravu, pozastavenie alebo prerušenie vášho prístupu alebo používania webovej stránky alebo akéhokoľvek obsahu, ktorý ste na webovej stránke zdieľali. Nebudete mať nárok na žiadnu kompenzáciu ani inú platbu, a to ani v prípade, ak sa určité funkcie, nastavenia a/alebo akýkoľvek obsah, ktorým ste prispeli alebo na ktorý ste sa spoliehali, natrvalo stratili. Nesmiete obchádzať, ani sa pokúšať obchádzať žiadne opatrenia na obmedzenie prístupu na našej webovej stránke.

12. Záruky a zodpovednosť

Nič v tejto časti neobmedzuje ani nevylučuje žiadnu záruku vyplývajúcu zo zákona, ktorej obmedzenie alebo vylúčenie by bolo nezákonné. Táto webová stránka a všetok obsah webovej stránky sú poskytované „tak ako sú“ a „ako sú dostupné“ a môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Výslovne odmietame všetky záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, pokiaľ ide o dostupnosť, presnosť alebo úplnosť obsahu. Neposkytujeme žiadnu záruku:

  • táto webová stránka alebo naše produkty alebo služby budú spĺňať vaše požiadavky;
  • táto webová lokalita bude dostupná nepretržite, včas, bezpečne alebo bez chýb;
  • kvalita akéhokoľvek produktu alebo služby zakúpenej alebo získanej prostredníctvom tejto webovej stránky splní vaše očakávania.

Nič na tejto webovej stránke nepredstavuje ani nemá predstavovať právne, finančné alebo lekárske poradenstvo akéhokoľvek druhu. Ak potrebujete radu, mali by ste sa poradiť s príslušným odborníkom.

Nasledujúce ustanovenia tejto časti sa budú uplatňovať v maximálnom rozsahu povolenom príslušným zákonom a neobmedzia ani nevylúčia našu zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou, ktorej obmedzenie alebo vylúčenie našej zodpovednosti by bolo nezákonné. V žiadnom prípade nebudeme zodpovední za žiadne priame alebo nepriame škody (vrátane akýchkoľvek škôd za stratu ziskov alebo príjmov, stratu alebo poškodenie údajov, softvéru alebo databázy alebo stratu alebo poškodenie majetku alebo údajov), ktoré vzniknú vám alebo akejkoľvek tretej strany, vyplývajúce z vášho prístupu alebo používania našej webovej stránky.

Pokiaľ nie je v akejkoľvek dodatočnej zmluve výslovne uvedené inak, naša maximálna zodpovednosť voči vám za všetky škody, ktoré vzniknú alebo súvisia s webovou stránkou alebo akýmikoľvek produktmi a službami predávanými alebo predávanými prostredníctvom webovej stránky, bez ohľadu na formu právneho konania, ktoré ukladá zodpovednosť (či už zmluvne, spravodlivo, z nedbalosti, zamýšľaného konania, deliktu alebo inak) bude obmedzená na celkovú cenu, ktorú ste nám zaplatili za nákup takýchto produktov alebo služieb alebo za používanie webovej stránky. Takýto limit sa bude vzťahovať súhrnne na všetky vaše nároky, činnosti a príčiny konania akéhokoľvek druhu a povahy.

13. Ochrana osobných údajov

Na prístup k našej webovej stránke a/alebo službám môže byť potrebné, aby ste v rámci registrácie poskytli určité informácie o sebe. Súhlasíte s tým, že všetky informácie, ktoré poskytnete, budú vždy presné, pravdivé a aktuálne.

Vaše osobné údaje berieme vážne a zaviazali sme sa chrániť vaše súkromie. Vašu e-mailovú adresu nepoužijeme na zasielanie nevyžiadanej pošty. Akékoľvek e-maily, ktoré vám pošleme, budú len v súvislosti s poskytovaním dohodnutých produktov alebo služieb.

Vyvinuli sme zásady na riešenie akýchkoľvek obáv o súkromie, ktoré môžete mať. Ďalšie informácie nájdete v našom dokumente Ochrana osobných údajov a v našom dokumente Zásady používania súborov cookie.

14. Vývozné obmedzenia / Súlad s právnymi predpismi

Prístup na webovú stránku z území alebo krajín, kde je obsah alebo nákup produktov alebo služieb predávaných na webovej stránke nezákonný, je zakázaný. Túto webovú stránku nesmiete používať v rozpore s exportnými zákonmi a nariadeniami Slovensko.

15. Priradenie

Nesmiete úplne alebo čiastočne postúpiť, previesť ani uzavrieť zmluvu so žiadnou zo svojich práv a/alebo povinností vyplývajúcich z týchto zmluvných podmienok používania žiadnej tretej strane bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Akékoľvek údajné pridelenie v rozpore s touto sekciou bude neplatné.

16. Porušenia týchto zmluvných podmienok používania

Bez toho, aby boli dotknuté naše ďalšie práva podľa týchto zmluvných podmienok používania, ak akýmkoľvek spôsobom porušíte tieto zmluvné podmienky, môžeme podniknúť také kroky, ktoré považujeme za vhodné na riešenie porušenia, vrátane dočasného alebo trvalého pozastavenia vášho prístupu na webovú stránku, kontaktovania vášho poskytovateľa internetových služieb so žiadosťou, aby zablokoval váš prístup na webovú stránku, a/alebo začať právne kroky proti vám.

17. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že nás odškodníte, budete brániť a považovať za neškodných, pred a proti akýmkoľvek nárokom, záväzkom, škodám, stratám a výdavkom, ktoré súvisia s vaším porušením týchto zmluvných podmienkach používania a platných zákonov vrátane práv duševného vlastníctva a práv na súkromie. Bezodkladne nám uhradíte naše škody, straty, náklady a výdavky súvisiace alebo vyplývajúce z takýchto nárokov.

18. Odstúpenie

Nevykonanie ktoréhokoľvek z ustanovení uvedených v týchto zmluvných podmienkach používania a akejkoľvek zmluve alebo neuplatnenie akejkoľvek možnosti vypovedania sa nebude vykladať ako vzdanie sa takýchto ustanovení a nemá vplyv na platnosť týchto podmienok alebo akejkoľvek zmluvy alebo akejkoľvek dohody alebo akejkoľvek jej časti alebo na právo následne vykonať každé jedno ustanovenie.

19. Jazyk

Tieto zmluvné podmienky používania budú interpretované a vykladané výlučne v Slovenčina. Všetky oznámenia a korešpondencia budú napísané výlučne v tomto jazyku.

20. Celá dohoda

Tieto zmluvné podmienky používania spolu s našimi Ochrana osobných údajov a Zásady používania súborov cookie predstavujú celú dohodu medzi vami a COMPHY - pohybové centrum, s.r.o. vo vzťahu k vášmu používaniu tejto webovej stránky.

21. Aktualizácia týchto zmluvných podmienok používania

Tieto zmluvné podmienky používania môžeme z času na čas aktualizovať. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať tieto podmienky a ich zmeny alebo aktualizácie. Dátum uvedený na začiatku týchto zmluvných podmienok používania je najneskorším dátumom revízie. Zmeny týchto zmluvných podmienok používania nadobudnú účinnosť po zverejnení takýchto zmien na tejto webovej stránke. Vaše ďalšie používanie tejto webovej stránky po zverejnení zmien alebo aktualizácií sa bude považovať za oznámenie o vašom súhlase s dodržiavaním a zaviazaním sa týmito zmluvnými podmienkami používania.

22. Voľba práva a jurisdikcie

Tieto zmluvné podmienky používania sa riadia právnymi predpismi Slovensko. Akékoľvek spory týkajúce sa týchto zmluvných podmienok používania podliehajú jurisdikcii súdov Slovensko. Ak súd alebo iný orgán uzná akúkoľvek časť alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok používania za neplatné a/alebo nevykonateľné podľa platných právnych predpisov, takáto časť alebo ustanovenie sa upraví, vymaže a/alebo presadí v maximálnej prípustnej miere tak, aby sa splnil zámer týchto zmluvných podmienok používania. Ostatné ustanovenia nebudú dotknuté.

23. Kontaktné informácie

Táto webová stránka je majetkom a zároveň v správe COMPHY - pohybové centrum, s.r.o..

V súvislosti s týmito podmienkami nás môžete kontaktovať písomne alebo e-mailom na nasledujúcej adrese: ks.dekcajteg@ofni

Jerichova 1
Trnava 917 01

24. Stiahnúť

Tiež si môžete stiahnúť naše Obchodné podmienky ako PDF dokument.

Šarlot

Šarlot

Ako doktorandka prírodných vied a vášnivá amatérska trojbojárka som v minulosti čelila bolestiam v ramene a problematickou manipuláciou s lopatkou. Tieto problémy ma trápili najmä počas spánku, a aj keď som vyhľadala lekársku pomoc, nedostala som odpoveď. V tejto situácii som sa rozhodla kontaktovať Martina. Jeho profesionálny prístup a rehabilitačné cvičenia + vhodne nastavený silový tréning mi pomohli sa rýchlo dostať späť do formy (najmä pain- free). Aj napriek tomu, že som Martina navštívila s cieľom primárne riešiť bolesť, tak pod jeho vedením som sa ešte v ten istý rok mohla zúčastniť MSR v silovom trojboji a naša spolupráca pokračuje dodnes.

V minulosti som sa s bolesťou v ramene obrátila na iného fyzioterapeuta, avšak bez úspechu. Počas našej spolupráce sa bolesť dokonca zintenzívnila.

Ak cítiš nejaké obmedzenie, ktoré ovplyvňuje tvoje činnosti v bežnom živote a neplánuješ sa zmieriť s pocitom, že s tým musíš žiť do konca života, tak určite vyhľadaj odbornú pomoc, ako som to urobila aj ja. Vďaka Martinovmu individuálnemu prístupu a schopnosti zdieľať svoje odborné znalosti s bežnými ľuďmi, medzi ktorých sa radím aj ja, verím, že ho v živote čakajú ešte veľké úspechy v danom odbore. Mohla by som tu písať dlho o tom, aký je cool,…, ale radšej sa opýtaj sám/sama seba: prečo ho jednoducho nekontaktovať a vyskúšať si jeho služby na vlastnej koži? Prípadne si môžeš pozrieť recenzie ľudí na Instagrame, ktorí opisujú svoje pozitívne skúsenosti ohľadom spolupráce s Martinom.

Spolupráca s Martinom mi poskytla cenné znalosti v oblasti dosahovania maximálnych silových výkonov bez bolesti a tiež príležitosť zúčastniť sa súťaží s ambíciou umiestniť sa medzi tromi ocenenými súťažiacimi. Preto by som ho odporučila všetkým nadšencom silového trojboja, rovnako ako tým, ktorí chcú na sebe pracovať a vyskúšať si súťaženie v trojboji. Jeho služby by som vrele odporučila aj tým, ktorí nemajú súťažné ambície, ale chcú zlepšiť svoju silu a získať cenné know-how, čo v dnešnej dobe nie je samozrejmosťou.

Skúsila som sa pripravovať na silový trojboj pod vedením iného trénera, cítila som sa zmätená. Proces tréningu mi bol cudzí, neustále meniace sa rozhodnutia a prístupy boli mätúce. Navyše, mala som skreslený pohľad na výživu, obavy zvyšovať telesnú hmotnosť nad určitý limit a predovšetkým trápili ma bolesti. Potom som vyhľadala Martina a vďaka nemu dnes cvičím bez bolesti. Jeho podrobné znalosti mi pomohli pochopiť, ako by mal vyzerať tréning v období pred súťažou i mimo nej a prečo nemôžeme neustále cvičiť do úplného zlyhania. Naša spolupráca mi otvorila nové perspektívy a vďaka nej som dosiahla silový progres v trojboji.

Trénovanie pod dohľadom Martina mi prinieslo mnohé benefity: od zdravého prístupu k tréningu silového trojboja až po možnosť účasti na súťažiach, či už v individuálnych disciplínach alebo na samotných MSR. Vďaka nemu mám stále ambíciu nielen si súťaž užiť, ale aj zabojovať o prvé miesta vo svojej váhovej kategórii a v kategórii ženy. Taktiež pod jeho vedením sa mi podarilo nadobudnúť nasledujúce úspechy: 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji vo váhovej kategórii, ako aj 2. miesto v absolútnej kategórii medzi ženami. Okrem toho som si odniesla 3. miesto v kategórii open + master na Victoria Cup 2023 a 2. miesto na MSR 2022 vo váhovej kategórii.

Juraj

Juraj

Som aktívny športovec a ako aktívny rekreačný športovec som sa nevyhol úrazom, najčastejšie kolena alebo ramena. Navštívil som preto Martina, ktorý mi koleno nielen pomohol dať dokopy, ale po rehabilitačkách u neho som vo fitku dokázal podávať lepšie výkony.

Od začiatku svojho cvičenia som považoval cvičenie s trénerom za zbytočnosť. Bol som samouk. Výsledky a progres pod Martinovým vedeným mi ukázal, aký je tréner dôležitý pre cvičenca.

Ak si myslíš, že o cvičení vieš všetko, a že máš dokonalú techniku, daj si tréning s Martinom ako trénerom, aby to zhodnotil aj on.

Najviac na spolupráci s Martinom ako jeho niekoľkoročný klient oceňujem aj po rokoch individuálny prístup, zaujímavé tréningy šité na mieru a žiadne Ctrl+c Ctrl+V tréningy a template-y z internetu. Jeho trpezlivosť a zanietenosť a hlavne aj toľko potrebnú podporu pri cvičení, hlavne keď sa nedarí a nejde to a ruku na srdce, každý jeden to poznáme.

Tréningy z internetu nie sú personalizované, Martinove tréningy sú, pýta sa, na čom chcete zamakať, aké mate ciele a predstavy, iní väčšinou idú svoj predpripravený tréning, Martin sa pýta na slabé a silné stránky, čo veľmi oceňujem a robí to náš proces unikátny a dynamický.

Spolupráca s Martinom ma naučila základom stravovania, zlepšila techniku a “vyhnala” moje čísla hore. Pod jeho drobnohľadom a taktovkou som si dokázal PR na drep, bench a MT výrazne zlepšiť. Navyše pomáha schudnúť a mať “summer body” – čo nie je pre nás “veľkých chlapcov” vôbec jednoduché.

Roman

Roman

Kvôli sedavej práci som začal mať problém s chrbticou. Po návštevách doktorov som sa rozhodol dať priestor cvičeniu a tak som navštívil Martina. Začali sme s rehabilitáciou a po odznení bolesti chrbtice sme začali cvičiť silovo. V minulosti som už cvičil a mám doma plne zariadenú posilku avšak nebol som si istý správnym prevedením cvikov a v tomto mi Martin neskutočne pomohol keďže ma naučil správnu techniku cvikov.

Martin je trpezlivý tréner a každému odporúčam využiť jeho služby, či už dlhodobo alebo krátkodobo, určite budete múdrejší čo sa týka techniky a stratégie. Jeho prístup a znalosti by som oznámkoval na 85% a to kvôli tomu aby aj on ako tréner nezaspal na vavrínoch a neustále sa zlepšoval. Ak v budúcnosti budem potrebovať poradiť poprípade budem mať fyzio problém, viem na koho sa obrátiť. Spolupráca s Martinom mi ukázala, ako sa premôcť aj keď sa mi nechcelo. Vždy ma namotivoval a cvičenie bolo jednoduchšie aj zábavnejšie. Progres išiel hore raketovým tempom a zdvíhal som váhy, ktoré predtým boli pre mňa nedosiahnuteľné.

Roman

Roman

Jmenuji se Roman a je mi 21 let. Poslední dva roky se věnuji silovému trojboji a zároveň 4 roky pouliční kalistenice. S Martinem jsme navázali spolupráci, abychom zlepšili moje výkony a vědomosti v silovém trojboji a spolu s tím optimalizovali také techniku na míru mým proporcím.   

Dlouho jsem hledal různé varianty a cesty na prolomení půlroční silové stagnace v tréninku, ale přesto neúspěšně. S pomocí Martinových rad a plánování se nám podařilo úspěšně tuto hranici prolomit a přišlo zlepšení nejen silové u všech prvků, ale s tím i spojená opětovná chuť do tréninku a vzdělávání se.

Tréninky s Martinem vám dají pocit, že si neplatíte pouze běžnou službu, ale vzdělaného a zkušeného kamaráda, který je tu pro vás v tomto ohledu 24/7 a nikdy vás nenechá na holičkách, co do vašich pocitů i otázek ohledně tréninku. Dost pravděpodobně jen těžko najdete někoho, kdo vám vše vysvětlí perfektně do detailu a jako třešničku na dortu nabídne i svůj volný čas v podobě dodatečných informací navíc, který by vám někdo jiný v rámci stejné služby nenabídl. Zkrátka, když někdo žije pro svou práci, poznáte to ihned.

Za největší výhody spolupráce považuji mnohem přátelštější přístup, trénink přímo na míru osobním potřebám a možnostem, pocit neustálého zájmu a aktivity trenéra, vzdělanost a mnohaleté zkušenosti z oboru, perfektní a rychlá komunikace v případě problému, pozitivní výsledky spolupráce, zahrnutí nejen tréninku samotného, ale také všech souvisejících faktorů, učení se nových informací během procesu, přehlednost a profesionalita zpracování tréninkového plánu. Je snad potřeba něco víc?

Společná spolupráce mi dokázala, že ne vždy a ve všem se mohu spolehnout sám na sebe a občas je potřeba rada odborníka s více zkušenostmi. Martin je důkazem toho, že když vás práce baví, tak ovlivňujete nejen výsledky své, ale i svého okolí a jejich pohled na danou problematiku a přinášíte jim novou energii do toho, co je baví.

Baška

Baška

Som mama 2 detí. Po druhom pôrode spával syn so mnou v posteli a zaspávala som vo veľmi zlej polohe. Dopadlo to tak že ma seklo v krku. Bolesť bola veľmi intenzívna pretože prešla do ľavej strany celého tela. Po návšteve svojho obvodného lekára a na jeho odporúčanie som prišla k Martinovi s týmto problémom. Hneď po prvej návšteve problém zmizol. Dostala som aj cviky na doma, ktoré mi pomohli s mojím problémom. Po čase sme v rámci rehabilitačného procesu začali silovo trénovať. 

Pred pôrodom som nemala nikdy problém s chrbticou a krkom. Mala som celý život problém s nadváhou. Svoju nadváhu som riešila veľa spôsobmi. Návšteva posilňovne, zmena stravy, cviky na doma z rôznych videí ale nikdy mi to nepomohlo. Veľký problém vznikol potom keď som nevedela zhodiť kilá po pôrode a prešla som do depresií. 

Vždy som sa bála ísť k trénerovi cvičiť pretože som sa veľmi hanbila ako budem vyzerať keď budem cvičiť a aj keď som nejakého trénera stretla, nikdy som nemala odvahu nato sa ho spýtať či by mohol so mnou cvičiť. Klientovi, ktorý by váhal ísť k Martinovi cvičiť by som určite povedala, že sa nemá čoho báť pretože Martin je veľmi trpezlivý a ústretový tréner.

Keď som bola u Martina prvý krát tak ma zaujal veľmi profesionálny prístup. Určite by som Martina odporučila veľa ľuďom ktorý by mali problém začať cvičiť tak ako ja. Tréning mi nastavil presne tak ako som potrebovala a tak isto si ma naučil ako správne cvičiť.

Vyskúšala som veľa online tréningov ale nikdy to nebolo tak ako som chcela. Keď som cvičila, veľa cvikov som si myslela že robím správne ale vôbec to tak nebolo. Nikdy sme nešli do extrémov, vždy mi dal taký tréning ako som potrebovala. 

Spolupráca s Martinom mi veľa odovzdala. Zistila som že je vo mne viac ako som si myslela. Moje telo dostalo obrovskú stabilitu a vďaka tomu mám nad sebou kontrolu ktorú som nemala dlhé roky. Nikdy by som nepovedala že ma bude baviť cvičiť tak ako ma to baví teraz. Schudla som 5 kíl a zlepšila sa mi aj fyzická kondícia.

Sára

Sára

Minulý rok som po zranení kolena musela podstúpiť dve operácie. V tom čase som mala za sebou prvú súťažnú sezónu v silovom trojboji a Martina som oslovila s prosbou pomôcť mi zrehabilitovať koleno a vrátiť sa späť k silovému tréningu. 

Toto bolo moje prvé zranenie, čiže nie. Sama by som si určite netrúfla riešiť takýto problém.  

Martin mi pomohol znova nadobudnúť istotu v moje koleno. Pred prvou rehabilitácií som mala priam až panický strach spraviť drep čo i len s vlastnou váhou, tento strach z pohybu by som prekonávala len ťažko sama. Každému, kto si prechádza podobným problémom môžem len a len odporučiť Maťove služby.  

Na Maťovom prístupe si veľmi cením prepojenie profesionálnej a ľudskej stránky. Pred tým, než som oslovila Maťa som sa stretla s veľmi chladným a neľudským prístupom, čo bolo pre mňa v tom období nesmierne deprimujúce. Maťa odporúčam teda každému, kto si hľadá nie len kompetentného, ale aj empatického fyzioterapeuta.

Pred tým, než som oslovila Maťa som mala tú česť vyskúšať pooperačnú rehabilitáciu v jednej z kliník, kde ma operovali. Klinika sa špecializovala na športovcov, no ku mne sa dostali odporúčania typu, že na silový tréning môžem už zabudnúť a že by som si mala nájsť iný šport, ktorému sa budem  venovať. Maťo bol prvý z rady ortopédov a fyzioterapeutov, ktorý naozaj hľadal cestu, ako mi môže pomôcť vrátiť sa k súťaženiu v silovom trojboji. 

Maťo mi pomohol získať späť dôveru v moje koleno a vrátiť sa k športu, ktorý tvorí dôležitú časť môjho života.

Aďo

Od detstva som si prešiel veľa športami. V dospelosti to bol hlavne beh, čo spôsobilo, že som mal dostatočnú vytrvalosť aby som odbehol 50km v horách, ale čo sa týka sily, tam som si uvedomoval potrebu zlepšenia. Preto som sa rozhodol nájsť cestu ako zosilnieť, bez toho aby som sa vzdal behu.

Šport ma vždy bavil a už dávnejšie som si uvedomoval, že by som sa mal zamerať aj na iné veci ako beh, aby som získal silu. Skúšal som v minulosti bouldering a crossfit. Bouldering sa ukázal byť zábavný, ale nakoniec som ho vnímal skôr ako zábavu a možnosť stretnúť sa s luďmi ako cielený spôsob zvyšovania sily. Crossfit sa síce prezenuje ako spôsob ako rozvíjať všetky atletické schopnosti zároveň. Mňa však odrádzalo, že bolo veľmi ťažké ho kombinovať s behom a celkovo mi tam chýbali veci o ktorých som aj ako laik vedel, že tam majú byť – plánovanie, progresívne zvyšovanie záťaže, zameranie sa na správnu techniku, individualizácia. Preto som hľadal ďalej. Tušil som, že takéto „pokusy“ nemajú význam a treba ísť priamo k silovému tréningu. Beh je najefektívnejši spôsob ako sa zlepšiť v behu, silový tréning je najefektívnejší spôsob ako zlepšiť silu.

Uvažoval som ako so silovým tréningom začať. Práca, malá dcéra, pravidelné behanie, to všetko ma donútilo hľadať najefektívnejšie riešenie. Zároveň som si dobre uvedomoval rozdiel medzi športovaním a tréningom. Športu som mal dostatok, potreboval som tréning (tj. plánovité uskutočňovanie programu rôznych cvičení na zlepšenie výkonu). Teda spolupráca s trénerom bola jednoznačná voľba. Ako to však už býva vo všetkom, bolo zrejmé, že nie je tréner ako tréner. Nechcel som trénera, ktorý sa stal trénerom absolvovaním víkendového kurzu. Ani trénera, ktorý sa zameriava iba na správne prevedenie techniky cviku a nerieši zostavenie tréningu na dostatočnej úrovni. Hľadal som niekoho, kto vie čo je mikrocyklus, makrocyklus, progresívne zvyšovanie záťaže, superkompenzácia,… A niekoho, kto tréning individualizuje podľa potrieb klienta.  Preto som bol rád, že som našiel zrovna Martina.

Hneď na prvom stretnutí s Martinom sme sa porozprávali o mojich dôvodoch a motiváciách, o mojej športovej minulosti, o mojich cieľoch a možnostiach. Tiež som absolvoval vstupnú diagnostiku, aby Martin vedel čo ho čaká, aké mám silné a slabé stránky, prípadne obmedzenia. Zároveň mi porozprával ako zvykne nastaviť spoluprácu, aké nástroje budeme používať na plánovanie tréningových cyklov, plánovanie progresívneho zvyšovania záťaže ako aj na zbieranie spätnej subjektívnej väzby odo mňa, ktorá je potrebná pre správne zostavenie tréningu. Už po prvom stretnutí som vedel, že to je ten správny individuálny prístup, čo som hľadal. 

S Martinom som spolupracoval viac ako rok a to zvyčajne formou osobných tréningov, neskôr kombinovane aj s online coachingom. Celá spolupráca prebiehala veľmi dobre a pomohla mi získať svalovú hmotu aj silu. Z ten rok som dosiahol čo som chcel, dokonca to predčilo moje očakávania (+7 cm hrudník, +5 cm biceps, bench press z 45 kg na 77,5kg, drep z 50 kg na 110 kg, mŕtvy ťah z 75kg na 135 kg).

Martin riešil techniku prevedenia, rôzne tréningové prístupy, aby zistil, na čo moje telo najlepšie reaguje, plánoval a analyzoval. 

Martin bol silná podpora na ceste za mojimi cieľmi. Avšak tiež bolo jasné, že ten, kto to musí odmakať aby som ciele dosiahol som ja. Preto môžem Martina odporučiť každému, kto má nejaké športové ciele a je ochotný za nimi ísť. Martin ukáže efektívnu cestu k dosiahnutiu týchto cieľov a podporí na ceste za nimi. 

Nepoznám veľa trénerov, pár som ich mal možnosť vidieť pri práci v komerčných fitness centrách. Nechcem generalizovať, ale nikoho z nich som nevidel robiť si žiadne poznámky, ani predpisovať cviky, váhy a počty opakovaní podľa niečoho. Nikto z nich neriešil koľko opakovaní klient spravil ani žiadnu spätnú väzbu od klienta po odcvičení cviku. Ako by boli tréneri pre toho klienta len tú hodinu a to je všetko. Martin s tréningom narába komplexne a veľmi individuálne. Nerieši iba ako klientovi vyplniť hodinu, ale aký má ten daný tréning význam v kontexte ostatných tréningov a ako prispeje k dosiahnutiu cieľov o niekoľko mesiacov. 

Moja spolupráca s Martinom ma naučila správne prevedenie cvikov, základné princípy zostavenia tréningovej jednotky aj tréningového cyklu. To vďaka Martinovým vedomostiam, skúsenostiam a jeho  ochote odovzdávať svoje vedomosti ďalej. Aj keď celý ten proces rozmýšľania a plánovania boli jeho úlohou, som rád, že teraz, keď som kvôli zmene bydliska a priorít prestal mať individuálne tréningy s Martinom, mám dosť vedomostí, aby som pokračoval sám. Ak bude nadobudnutie sily alebo svalovej hmoty opäť mojou prioritou, rád jeho služby znova využijem.

Marek

Martina som oslovil, aby ma naučil robiť silový tréning pre nabratie svalovej hmoty. Mám blízko k štyridsiatke, žiadnu športovú históriu a v ramene titánovú vložku po staršej zlomenine. Martin so mnou prešiel základné silové cviky, naučil ma ich správnu techniku a vysvetlil, čo robia s mojím telom. Tréningový plán mi pripravuje tak, aby som dal zo seba maximum, ale bez toho, aby som si ublížil. Priberám pomalým tempom – 0,5 kg za mesiac – ale stabilne a rovnomerne po celom tele. Napokon manželka si túto transformáciu celkom pochvaľuje . Vďaka Martinovi odchádzam z posilky komplet premoknutý, ale zároveň parádne zrelaxovaný. Myslím, že zo silového tréningu sa stala moja nová železná košeľa. Môžem len odporučiť.

Luky

Lukáš

Som občasný športovec čo u mňa znamená to, že rád vyrazím na bicykel, na hory na turistiku dlhšiu a v zime to vypĺňam snowboardom. Nie je to super intenzívne ale už dochádzam do toho veku, že ak medzi tým nie je pravidelná aktivita, tak sa pri tom často potom trápim. To vidím ale až teraz po čase, že tieto problémy mi vymizli po tom, čo som začal navštevovať cvičenie u Martina. Problém som nemal konkrétne žiaden, skôr som chcel mať lepšie držanie tela, zlepšiť kondičku, nabrať svalovú hmotu a zbaviť sa po zime brucha.  

U mňa je skôr ten problém, že niekedy sa nahrnie na jednu časť mesiaca veľa povinností a z kolobehu vybehnem a potom sa mi veľmi ťažko naskakuje naspäť. S nastavením pravidelných cvičení, mi tento problém viac menej odpadá a držím sa celkom v pravidelných cvičeniach aj keď samozrejme, je čo na pravidelnosti zlepšovať. Taktiež mi pomohli tabuľky a vedomosť o tom, že progres je potrebné si sledovať a necvičiť pocitovo. 

V minulosti som skúšal cvičiť konkrétne s dvoma trénermi v dvoch rôznych gymoch. Po príchode k Maťovi som videl diametrálne odlišný prístup od prvej session. Ako vyššie spomínam, tabuľky s cvikmi a váhami bola u mňa novinka a určite mi to veľmi pomohlo v progrese. 

Z mojej perspektívy by som Martina odporučil ľuďom ktorí chcú začať cvičiť pretože je potrebné mať na začiatok dobrého učiteľa/trénera. Tá snaha/čas/energia môžu vyjsť nadarmo a výsledok sa tak skoro nemusí ukázať. 

Od úplného úvodu sme riešili moje problémy, mali sme sa na ďalších tréningoch od čoho odraziť pretože všetko sme si pekne značili. S inými trénermi som túto skúsenosť nemal. 

Dalo mi to vedomosť o mnohom, najmä ale o tom, že aj silový tréning dokáže vyriešiť moje problémy, dokážem efektívnejšie naberať hmotu a akým chybám sa vyvarovať.

Luisa

Luisa

Cvičeniu sa venujem niekoľko rokov, avšak ako taký ,,samouk“. Nedávno som prežívala obdobie, kedy som stratila motiváciu a začalo ma to nudiť. Zdravotné problémy a sedavá práca ma donútili zastaviť a zvážiť svoj prístup k tréningu a vlastnému zdraviu. Preto som sa po odporúčaní známeho rozhodla vyhľadať Martinovu pomoc, aby som sa mohla vrátiť k trénovaniu a zároveň zlepšiť zlý stav mojej krčnej chrbtice – čo sa nám darí a som z toho nadšená.

Počas posledných rokov cvičenia v posilke som sa čoraz viac stretávala s frustráciou z nedostatočných výsledkov. Moje úsilie často nebolo usmernené správnym smerom a rýchlo som strácala motiváciu. Preto som sa rozhodla, že potrebujem niekoho, kto mi poskytne vedenie a podporu.

Naša spolupráca je plne prispôsobená mojim potrebám a cieľom, čo mi konečne umožňuje zlepšovať sa a nestagnovať v tréningoch. Potrebujem nad sebou dohľad, vďaka čomu sa už pri cvičení neflákam.

Som nadmieru spokojná s Martinovým prístupom. Oceňujem schopnosť vytvoriť pozitívne a podporujúce prostredie, v ktorom som sa cítim pohodlne a motivovane. Praktické know-how mi pomáha dosiahnuť maximálne silové výkony ku ktorým by som sa sama nikdy ,,nedokopala“. Odporučila by som Martina všetkým, ktorí stagnujú / začínajú s cvičením, chcú dosiahnuť kontinuálny pokrok, hľadajú odborné rady, a chcú si tak skvalitniť život.

Skúšala som počas rokov rôzne online programy, no žiadny z nich nebol dostatočne prispôsobený mojim potrebám. Systematický prístup mi umožňuje dosahovať optimálne výsledky a postupovať podľa môjho tempa. Taktiež veľmi oceňujem schopnosť vysvetliť cviky a princípy tréningu, čo mi pomáha lepšie pochopiť, ako všetko funguje.

Naučila som sa nie len efektívne cvičiť, tréningy mi dávajú zmysel, bolesti krku sú minimálne, ale čo je najdôležitejšie pre mňa – znova som objavila stratenú motiváciu a mám opäť chuť makať.

Filip

Filip

Po ôsmich rokoch silového tréningu som sa konečne odhodlal na spoluprácu s trénerom. Bral som to ako príležitosť na zisk nových skúseností a informácii. Práca s Martinom mi pomohla dosiahnuť nové silové a hlavne aj súťažné výkony. Používa individuálny prístup a flexibilne sa vie prispôsobiť každému klientovi. V minulosti som skúsil niekoľko online dostupných tréningových template-ov ale chýbal im názor skúseného trénera. Ako najväčší benefit považujem neutíchajúcu motiváciu do tréningu a silových súťaží a takisto naviazanie osobného priateľstva s Martinom.

Beky

Beky

Som začínajúca powerlifterka a Martina som oslovila ako prvého coacha, aby mi pomohol dosahovať lepšie športové výsledky. S Martinovým prístupom som veľmi spokojná, nakoľko sa mi podarilo za krátky čas nie len zbaviť bolesti, ale aj úspešne absolvovať prvé 2 súťaže v silovom trojboji. Zo všetkého si najviac cením flexibilný prístup ako aj ochotu pomôcť a poradiť. Taktiež spolupracujeme na zmene celkového režimu, vrátane spánku či stravy. Výsledky sa dostavujú veľmi rýchlo a som úprimne zvedavá, kam to spoločne dotiahneme v našej spolupráci. Martina odporúčam každému kto si nie je istý v silovom tréningu.

Martin

Martin

Pred nadviazaním spolupráce s Martinom som cvičil v posilke už približne 5 rokov a po takom čase som sa cítil, že väčšinu podstatných vecí o cvičení viem a bol som v celku skeptický ohľadom toho či by mi tréner pomohol. No moja forma bola veľmi biedna tak som sa rozhodol, že je čas posunúť úroveň a nadviazal som spoluprácu s Martinom.

Následne som zistil, že až tak veľa toho neviem bol som doslova ohromený jeho vedomosťami a konzistentným systémom sledovania tréningov, ktorý používa. Môžem bez váhania povedať, že informácie, ktoré som získal pri spolupráci s ním ma posunuli na iný level. Pri jeho tréningu sa mi podarilo dosiahnuť nových maximálnych výkonov, pričom na silové výkony tréning nebol koncipovaný, cieľom bolo schudnúť a dostať sa do formy čo sa podarilo nad moje očakávania. 

Nebojím sa povedať, že na konci spolupráce s Martinom som bol najsilnejší a zároveň najlepšie vyzerajúci za svoju posiláčsku kariéru. Jediné čo ľutujem, že som sa k informáciám, ktoré mi poskytol nedostal skorej. Preto by som odporučil každému, kto sa snaží dosiahnuť niečo v posilňovni aby sa chytil možnosti a využil jeho služby.

Kubo

Od 17-tich rokov sa mi kamaráti smiali, že som príliš chudý. Z tohto dôvodu som sa rozhodol začať cvičiť. Po dlhšom čase, kedy som stále stagnoval, mi kamarát odporučil Martina ako online trénera. Aj napriek počiatočným pochybnostiam sa toto rozhodnutie ukázalo ako správne. Jeho prístup bol kamarátsky a profesionálny, poskytoval cenné rady a upravil tréning podľa mojich individuálnych potrieb. V krátkom čase sme dosiahli maximálne výsledky. Rozhodne ho odporúčam každému, kto hľadá efektívny a personalizovaný prístup k tréningu.